Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger (Åpenhetsloven)

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

I denne redegjørelsen vil vi beskrive våre retningslinjer og rutiner for hvordan vår virksomhet håndterer risiko knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Videre vil vi beskrive hvilke vesentlige risikoer vi har identifisert etter gjennomførte aktsomhetsvurderinger. Avslutningsvis vil vi si noe om hvilke tiltak vi har iverksatt for å følge opp våre identifiserte risikopunkter, samt resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.

 

Virksomhet og driftsområde

Jæger konsernet driver hovedsakelig med bilforhandler virksomhet. Det innbefatter salg av nybil, salg av bruktbil, salg av deler, mekanisk verksted og karosseriverksted med lakkering. Jæger konsernet har agentur for følgende bilmerker: Toyota, Lexus, BMW, Mini og Mitsubishi.

I tillegg til dette eier Jæger konsernet 5 næringseiendommer som i all hovedsak er leiet ut til bilforhandlerne i konsernet.

Jæger konsernet er familieeiet, og eies av 6 ulike holdingselskaper som representerer 3 generasjon eierskap. Jæger konsernet ble grunnlagt i 1928.

Som det fremgår av organisasjonskartet (se under) er det selskapet Jægergruppen AS som er konsernspiss.

 

Vi viser innledende til følgende informasjon som er gitt i styrets årsberetning for konsernet for 2022:

Jægergruppen AS er morselskap for datterselskapene Jæger Automobil AS (Toyota/Lexus), Jæger Sentrum AS (BMW/Mini), Jæger Investering AS, Jæger Eiendom Haugesund AS, Kanalveien 111 – 113 AS, Kokstadveien 42 AS, Kokstadveien 42B AS og Arna Attraktiv AS. I tillegg består konsernet av Toyota Haugesund AS (100 % eiet av Jæger Automobil AS), Biltreff AS (100% eiet av Jæger Sentrum AS), Toyota Norheimsund AS (51% eid av Jæger Automobil AS), Toyota Sotra AS (68% eid av Jæger Automobil AS), Eknes Karosseri AS (51% eid av Jæger Automobil AS), Dimmelsvik Bil AS (51% eiet av Jæger Automobil AS) og Billakkering Kokstad AS (51% eid av Jæger Automobil AS). Konsernets hovedvirksomhet er salg og import av biler, deler og tilhørende verkstedtjenester. I tillegg kommer eiendomsvirksomhet.

 

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet i konsernet er bra og det arbeides kontinuerlig med forbedringer. Det har ikke vært skader eller ulykker av vesentlig art i 2022. Uønskede hendelser blir dokumentert og gjennomgått. Opplysninger om årets sykefravær er gitt i det enkelte datterselskapets årsberetning.

 

Ytre miljø

Konsernet har organisert returordninger av emballasje og spesialavfall og konsernets virksomhet påvirker ikke det ytre miljø utover det som er normalt for virksomhetens art. Alt avfall blir enten resirkulert eller energigjenvunnet.
Våre samarbeidspartnere har kraftig fokus på miljø og utslipp, og produsentene hadde i 2022 følgende gjennomsnittlige CO2 utslipp i sin produktportefølje pr kjørte km;
Lexus 28 gram, Toyota 80 gram, BMW 5 gram og Mini 19 gram. Gjennomsnittet for alle bilmerker i Norge var i 2022 på 18 gram.

 

Likestilling

Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Konsernet har i sin likestillingspolicy innarbeidet forhold som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som lønn, avansement, og rekruttering. Like fullt er det en kjensgjerning at bransjen er mannsdominert. Av konsernets 331 medarbeidere er 52 kvinner. Disse er representert i de ulike avdelingene i konsernet. Konsernet er forholdsvis fleksibelt i forhold til arbeidstidsordninger for de jobber der dette er mulig. Andelen av ansatte som jobber deltid, er noe høyere blant kvinner og tilsvarende er omfanget av overtid noe høyere blant menn.

Se årsberetningene for selskapene om redegjørelsesplikt etter likestilling- og diskrimineringsloven.

Tiltak for å hindre diskriminering mv.
Konsernet arbeider aktivt for å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion og livssyn.

For å bidra til dette, har bedriften blant annet etablert rutiner for rekruttering, hvor søkere fra underrepresenterte grupper oppfordres til å søke. Det er også foretatt en gjennomgang av kriteriene for karriereutvikling og lederstillinger i bedriften.

Her er et organisasjonskart som viser strukturen og eierandelene i selskapene i konsernet:

Risikovurdering

På generell basis må det kunne sies at virksomheten som Jæger konsernet driver medfører lav risiko for negativ påvirkning i åpenhetslovens forstand. Det er ikke identifisert faktiske brudd på menneskerettigheter i Jæger konsernet, ei heller vesentlig risiko for negative konsekvenser.

Vi holder på med risikovurdering i forhold til leverandørkjeden til konsernet. Noen leverandører har avgitt egenerklæring, men vi har ikke fått innhentet fra alle leverandører. Dette betyr at vi på nåværende tidspunkt ikke kan uttale oss om risikovurdering av hele leverandørkjeden.

Fra konsernnivå er spesielt etikk, bærekraft, menneskerettigheter og arbeidsforhold i fokus. Det arbeides med å ivareta menneskerettigheter og gode arbeidsforhold. Vi har som mål å unngå å forårsake eller bidra til negativ innvirkning på menneskerettighetene i egen virksomhet, og rette opp slik påvirkning dersom den oppstår. Vi anerkjenner de grunnleggende rettighetene til ansatte til å bestemme om de ønsker å være representert av en fagforening eller arbeidstakerorganisasjon, og respekterer ansattes og deres fagforeningers rett til å forhandle om tariffavtaler. Vi arbeider for å sikre at diskriminering ikke forekommer.

Vi aksepterer ingen form for barnearbeid, slavearbeid eller menneskehandel.

Styrene i selskapene i konsernet har overordnet ansvar for at åpenhetsloven overholdes.

Konsernspiss Jægergruppen AS har ansvaret for å koordinere og organisere konsernets arbeid med å gjennomføre og offentliggjøre aktsomhetsvurderingen. Videre har konsernet identifisert de forretningsområder som er relevant å kartlegge etter loven. Disse er konsernets egne arbeidsforhold og ansettelsesprosesser (HR), leverandørkjeder og forretningspartnere. Innen disse forretningsområdene er vi i gang med nærmere kartlegging og vurdering av konsernets virksomhet som er særlig relevant i et menneskerettighets- og arbeidsforholdsperspektiv.

 

Informasjon om HR/HMS

Konsernet har utførlige policy’er, retningslinjer og instruksjoner knyttet til arbeidsmiljø og arbeidstakeres rettigheter mv. Vi er omfattet av arbeidsmiljøloven og opptatt av trivsel og inkludering for alle medarbeidere. Personalhåndboken har egen del om HMS.

 

Informasjon om leverandører

Våre hovedleverandører er Toyota Norge AS og BMW Norge AS. Begge er en del av hvert sitt globale konsern.
Vi har en del øvrige leverandører av fellestjenester som;
Handelsbanken, Tryg forsikring, Nordea Liv, Howden forsikringsmeglere, RSV rengjøring, Eviny, BKK, Noova og Volte.
Dette er anerkjente norske selskaper / leverandører og vi etterstreber at alle leverandører skal være ordentlige og ryddige.
Men som beskrevet over har vi ikke fått tilbakemelding fra alle leverandører, og vi kan ikke uttale oss om risikonivå i leverandørkjeden vår. Dette arbeidet pågår.

 

Informasjon

De gjennomførte aktsomhetsvurderinger samles i en redegjørelse som oppdateres og offentliggjøres. Redegjørelsen utarbeides av konsernspiss.
Spørsmål vedrørende konsernets etterlevelse av Åpenhetsloven kan rettes til severin.haugstad@jaeger.no